Picus viridis - Grünspecht

aus: NAUMANN, NATURGESCHICHTE DER VÖGEL MITTELEUROPAS: Band IV, Tafel 29 - Gera, 1901
digitale Bearbeitung : Peter v. Sengbusch - b-online