Apus apus - Mauersegler
Apus melba - Alpensegler

aus: NAUMANN, NATURGESCHICHTE DER VÖGEL MITTELEUROPAS: Band IV, Tafel 27 - Gera, 1901
digitale Bearbeitung : Peter v. Sengbusch - b-online