Corvus corone corone - Rabenkrähe
Corvus corone cornix - Nebelkrähe

aus: NAUMANN, NATURGESCHICHTE DER VÖGEL MITTELEUROPAS: Band IV, Tafel 12 - Gera, 1901
digitale Bearbeitung : Peter v. Sengbusch - b-online