Pica pica - Elster
Corvus monedula - Dohle

aus: NAUMANN, NATURGESCHICHTE DER VÖGEL MITTELEUROPAS: Band IV, Tafel 10 - Gera, 1901
digitale Bearbeitung : Peter v. Sengbusch - b-online